Zpět na registrační formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) zájemce o účast na semináři tímto uděluje Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“), se sídlem Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 166 28 Praha 6, Česká republika, svůj souhlas ke zpracování osobních údajů (tituly, jméno, příjmení, email, heslo pro přístup do aplikace, název organizace) za účelem zasílání pozvánek na semináře organizované VŠCHT Praha, Rektorátem – Oddělením pro vědu a výzkum a vytváření prezenčních listin ohledně účasti na těchto seminářích. Tento souhlas zájemce o účast na semináři dává na dobu neurčitou.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat VŠCHT Praha svými zaměstnanci a nebudou zpřístupněny žádnému dalšímu subjektu. Ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 Zákona VŠCHT Praha zájemce o účast na semináři informuje, že osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem v rozsahu a za účelem uvedeným v předchozím odstavci a že poskytnutí osobních údajů VŠCHT Praha je dobrovolné. VŠCHT Praha dále informuje, že zájemce o účast na semináři má právo přístupu k osobním údajům, právo na ochranu osobních údajů a další práva dle § 12 a 21 Zákona. Zájemce o účast na semináři je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to ukončením své registrace ve svém uživatelském profilu na těchto stránkách.